Larnaca
  24636378
 
  Nicosia
  22753142
 
  Nicosia
  22755977
 
  Nicosia
  22490670
22318729
  Limassol
  25579919
25564426
  Paphos
  26965410
 
  Limassol
  25574089
25574383
  Nicosia
  22432669
 
  Nicosia
  22349011
22345682
  Limassol
  25368198
 
  Nicosia
  22330899
99688661
  Nicosia
  22573007
22486928
  Larnaca
  24636940
24636940
  Nicosia
  22778090
22780747
  Nicosia
  22316339
22313736
  Larnaca
  24651820
 
  Nicosia
  22515654
22515652
  Limassol
  25359821
 
  Limassol
  25336584
 
  Nicosia
  22338888
22338877
  Limassol
  25358189
 
  Paphos
  26933514
 
  Paphos
  26961533, 26962734
26960734
  Nicosia
  22518230
22518230
  Nicosia
  22495849
22511053